De ferdjipping

Wij waarden berne oan ’e grûn gelyk,
noch wiet fan klaai al roppen ta it slyk,
mar taaste yn ússels nei djipper lagen
om sin te hawwen bij in heger ryk.
Wij witte wat de ierde fan ús wol
en bliuwe dêrom fan ’e himel fol,
de hichte sykjend dêr’t it earder daget
wat ús in ljochtsjend finster sizze wol.
Hjir hat dy’t mear woe as begiene grûn
en hast te lang it flakke paad berûn,
de holle bûgend oer de âlde fragen
in boppekeamer ta ferdjipping fûn.
Eppie Dam

De verdieping

Wij zijn geboren aan de grond gelijk,
nog nat van klei geroepen tot het slijk,
maar tasten in onszelf naar dieper lagen
om zin te vinden bij een hoger rijk.
Wij weten wat de aarde van ons wil
en staan juist daarom bij de hemel stil,
de hoogte zoekend waar begint te dagen
wat ons een lichtend venster zeggen wil.
Hier is het dat wie vastliep aan de grond
of lange tijd de vlakke weg volstond,
het hoofd gebogen om de oude vragen
een bovenkamer ter verdieping vond.
Eppie Dam