stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Over Nijkleaster

Hinne Wagenaar en Sietske Visser

Nijkleaster is ontstaan uit een droom van Sietske Visser en Hinne Wagenaar. In 2009 ontstond de stichting Nijkleaster officieel per notariële akte. Er ontstonden contacten met de Protestantse gemeente Westerwert (in de dorpen Bears, Jellum, Jorwert en Weidum) in 2010.

In 2011 toonde de afdeling Missionair Werk (van de Protestantse Kerk in Nederland) ook belangstelling om samen te werken en te komen tot een pioniersplek Nijkleaster. Vanaf 1 juli 2012 werken de drie partijen samen om gestalte te geven aan een nieuw klooster van stilte en rust op het Friese platteland.

Hier vindt u puntsgewijs de ontstaansgeschiedenis van het project Nijkleaster. Voor de inhoudelijke kant van het proces: zie ‘visie en missie’

 • Herfst 2005: studiereis van 15 predikanten naar de Iona community in Schotland.
 • 16 oktober 2005: Preek ‘Kracht voor onderweg’ door ds. Hinne Wagenaar naar aanleiding van de studiereis naar Iona.
 • 19 november 2005: Publicatie van deze preek in het Friesch Dagblad met als titel:‘Behoefte aan een Fries Iona’.
 • 28 juni 2006: Brainstormsessie in het Karmelklooster te Drachten met als titel: Plannen voor een Fries klooster.
 • 28 mei 2008: Eerste bestuursbijeenkomst van Nijkleaster in ‘Galerie Koopmans’ te Earnewâld.
 • 30 september 2008: Lezing door ds. Hinne Wagenaar in het Titus Brandsma Museum te Bolsward met als titel: ‘Is er toekomst voor een nieuw klooster in Friesland?’
 • 1 oktober 2008: Publiciteit in Friese kranten. Friesch Dagblad: ‘In kleaster as in seedyk’.Leeuwarder Courant: ‘Fries Nijkleaster spiritueel miljoenenproject’.
 • Oktober 2008: Interview met ds. Hinne Wagenaar op Omrop Fryslân TV. Optreden voor de landelijk TV bij Schepper & Co (NCRV).
 • 22 april 2009: Het passeren van de notariële acte van ‘Stichting Nijkleaster’ te Leeuwarden.
 • Zomer 2009: Eerste informele contacten met de kerkenraad van de kerkelijke gemeente Westerwert (Bears, Jellum, Jorwert en Weidum).
 • Zomer 2009: Nijkleaster ontvangt een grote collectie kloostermoppen (Alde Friezen) uit de verzameling van Loadewyk Damsma.
 • 19 mei 2010: Gemeenteavond van de gemeente Westerwert. Besluit om in het seizoen 2010-2011 te onderzoeken of samenwerking tussen Westerwert en Nijkleaster mogelijk kan worden.
 • 6 juni 2010: Eerste gezamenlijk persbericht van Westerwert en Nijkleaster.
 • 31 oktober 2010: Hervormingsdag: Kleastersnein. Publieke presentatie van de plannen van Nijkleaster.
 • Najaar 2010: Eerste contacten met Missionair Werk en Kerkgroei, afdeling van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Vanaf voorjaar 2011: ds. Pieter Versloot komt als coördinator pioniersplekken van Missionair Werk regelmatig voor overleg naar Jorwert.
 • Mei 2011: Eerste opzet voor een gezamenlijk projectplan ‘Pioniersplek Nijkleaster’.
 • 9 oktober 2011: Kleastersnein gemeente Westerwert.
 • Maart 2012: Ir. Henk Kroes wordt voorzitter van Nijkleaster.
 • April 2012: Laatste versie van het projectplan komt gereed: ‘Plan Nijkleaster 2012-2019’.
 • 25 april 2012: Definitieve beslissing tot samenwerking van de Stichting Nijkleaster, Gemeente Westerwert en Missionair Werk (PKN) binnen de pioniersplek Nijkleaster te Jorwert.
 • 21 juni 2012: Reportage over Nijkleaster in Een Vandaag.
 • 1 juli 2012: Intrede van ds. Hinne Wagenaar en Sietske visser  binnen Westerwert en Nijkleaster.
 • 1 september 2012: Aanstelling van Gerko Last tot PR medewerker en fondsenwerver voor Nijkleaster.
 • September 2012: Verbouw (voor)kerk van Jorwert.
 • 28 oktober 2012: Opening van Nijkleaster te Jorwert.
 • 28 oktober 2012: Interview met ds. Wagenaar in Het Vermoeden (Ikon, Ned. 2).