Over Nijkleaster

Schilderij: Klaas Koopmans

De Stichting Nijkleaster wil een nieuw klooster (nij kleaster) vormen in het dorp Jorwert. De doelstelling is om een plek te creëren waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en om op adem te komen. Tegelijkertijd is het een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Zo wordt in ‘Nijkleaster’ gezocht naar nieuwe wegen voor het evangelie en er wordt een aandeel geleverd aan persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.

Nijkleaster wil als open klooster gastvrijheid bieden aan mannen en vrouwen van diverse kerken en tradities. Ook aan mensen die geen plaats (meer) kunnen vinden binnen de bestaande kerken, en verder aan elke pelgrim van welke snit dan ook.

Nijkleaster is ontstaan uit een droom van Sietske Visser en Hinne Wagenaar. In 2009 ontstond de stichting Nijkleaster officieel. Er ontstonden contacten met de Protestantse gemeente Westerwert (in de dorpen Bears, Jellum, Jorwert en Weidum) in 2010. In 2011 toonde de afdeling Missionair Werk (van de Protestantse Kerk in Nederland) ook belangstelling om samen te werken en te komen tot een pioniersplek Nijkleaster. Vanaf 1 juli 2012 werken de drie partijen samen om gestalte te geven aan een nieuw klooster van stilte en rust op het Friese platteland. Sinds 2019 werken de Stifting Nijkleaster en de prot. gemeente Westerwert intensief samen.

Voor meer over de visie en missie van Nijkleaster, zie:

Fisy en missy

Stifting Nijkleaster wol in nij kleaster foarmje yn  it doarp Jorwert. It doel is om in plak te kreëarjen dêr’t minsken har yn alle rêst werom lûke kinne om har te besinnen en om op azem te kommen. Tagelyk is it in plak dêr’t minsken elkoar moetsje yn liturgy en petear, stilte en pelgrimaazje, wille en rekreaasje. Sa wurdt der yn Nijkleaster socht nei nije wegen foar it evangeelje en wurdt der in oandiel levere oan persoanlike, tsjerklike en maatskiplike fernijing.

Nijkleaster wol as iepen kleaster gastfrijens biede oan lju fan ferskate tsjerken en tradysjes. Ek oan minsken dy’t gjin plak (mear) fine yn de besteande tsjerken, en fierders oan eltse pilgrim fan hokker snit dan ek.