Water, Wijn, Wonder

Snein 20/1 is der wer in kleastersnein yn ‘e tsjerke fan Jorwert (altyd 3e snein fan de moanne: 09.30 – 10.15 oere). Op dizze snein stiet de brulloft fan Kana sintraal. Dêrom giet it oer ‘Wetter, Wyn en Wûnder’. Ds. Wagenaar fertelt oer syn persoanlik relaasje mei dit ferhaal en giet stean neist de tsjinners dy’t de krûken fol mei wetter jitte moasten: ‘no stienen der seis stiennen wetterkrûken’. Muzyk troch Hindrik van der Meer. Er wordt gezongen in het Fries én Nederlands. We gaan flexibel om met taal, al naar gelang de mogelijkheden van de deelnemers.

Zondag 20/1 Kleaster-zondag bij Nijkleaster (09.30-10.15 uur) Centraal staat de Bruiloft te Kana. Ds. Wagenaar vertelt over zijn persoonlijke relatie met dit verhaal en gaat staan ‘naast’ de dienaars die waterdragers moesten/mochten zijn: Er stonden daar zes watervaten.

Speak Your Mind

*