stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Bedankbrief van Henk Kroes aan donateurs van Nijkleaster

Bêste stipers en freonen!

Namens de Stifting Nijkleaster wil ik u aan het einde van 2012 hartelijk bedanken voor uw steun. Sommigen van u hebben ons gesteund met bedragen van € 25 of € 100. Anderen zelfs met grote(re) bedragen. Voor iedere steun in de vorm van geld en allerhande vormen van  meeleven zijn we bijzonder dankbaar.

Het jaar 2012 heeft een doorbraak  gebracht  voor Nijkleaster . Na jaren van voorbereiding namen  wij samen met de kerkelijke gemeente Westerwert én de afdeling Missionair Werk  van de landelijke kerk (PKN) in april het besluit tot samenwerking op grond van een plan voor de periode 2012-2019. Ds. Hinne Wagenaar werd terstond beroepen tot gemeentepredikant voor Westerwert en pionierpredikant voor Nijkleaster. In de zomer betrokken Sietske en Hinne de (nieuwe) pastorie in Jorwert. Een vergunning voor de verbouwing van de kerk (eerste fase) kwam rond. De verbouwing werd afgerond  op 27 oktober, precies één dag voor de opening van Nijkleaster (It koe krekt)! Intussen was Gerko Last benoemd tot part time PR medewerker en fondsenwerver.

Velen van u zijn getuige geweest van de opening op 28 oktober. Een prachtige en inspirerende dag met een overweldigende belangstelling.  Het spijt ons dat een groot aantal mensen  slechts ‘een glimp ervan hebben begroet’ (Hebreeën 11:13). De pers heeft er uitgebreid verslag van gedaan in woord en beeld. Het meeste daarvan kunt u vinden op onze website.

Na die overweldigende opening was de verwachting dat wij een beetje zouden ‘inzakken’. Maar die kans kregen we niet. Sinds 28 oktober komen er veel mensen op woensdag voor de Kleaster-kuier (gemiddeld 10 personen), zijn er al diverse Kleaster-dagen geweest met goede opkomsten en zijn er al verschillende ‘losse’ groepen op bezoek geweest. Ook ontstaan er nieuwe structuren en veranderen de oude. Het bestuur heeft een transitie ondergaan. De kleaster-ried is ingesteld (kleaster-ried naast tsjerke-ried). Vrijwilligers beginnen hun plek te zoeken en te vinden.

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan plannen voor de toekomst. We hopen de volgende fases van onze plannen te kunnen verwezenlijken: de verdere verbouw van de kerk in Jorwert en – op termijn – de aankoop van een eigen kloosterpand. Daarvoor wordt stevig ingezet op het zoeken naar financiële middelen via subsidies, fondsen en particuliere donaties. Tot onze grote vreugde heeft u hier reeds gehoor aan gegeven. Nogmaals, daar zijn we erg dankbaar voor. We hopen dat we ook in de komende jaren op uw steun mogen rekenen.

We wensen u voor 2013 veel ‘stilte, besinning en ferbining’  toe!

Ir. Henk Kroes (voorzitter)

 

Frijwilligers, freonen en stipers fan Nijkleaster: betanke foar in bysûnder jier!

It jier 2012 hat in bysûnder jier west foar Nijkleaster. Oan it begjin fan 2012 hienen wy de hope dat 2012 in trochbraak bringe soe. Mar dat it sá hurd gean soe, dat hie gjin ien ferwachte. Wy neame in pear hichtepunten:

Yn de maaitiid komt it bedriuwsplan mei as titel Plan Nijkleaster 2012-2019 klear. Henk Kroes wurdt foarsitter fan Nijkleaster. It beslút ta gearwurking mei de gemeente Westerwert en Missionair Werk (PKN) komt ta stân op 25 april. Hinne Wagenaar wurdt beroppen as gemeente- en pionier-predikant yn de gemeente Westerwert. Sietske en Hinne ferhúsje (mei harren gesin) nei Jorwert yn juny, wylst de yntrede yn de tsjerke fan Jorwert op 1 july is. Gerko Last wurdt op 1 septimber oansteld as kommunikaasjeman en ‘fûnssiker’. Yn septimber en oktober wurdt de foartsjerke fan Jorwert oanpast foar Nijkleaster. Op 28 oktober belibje wy de iepening fan Nijkleaster mei in oerweldigjende belangstelling. Yn novimber en desimber begjinne de earste aktiviteiten op woansdeis, sneons en sneins. De kleasterried komt foar it earst gear op 23 novimber. En dan neame wy de publisiteit op TV en yn de kranten/blêden noch net iens.

Wy steane no op de drompel fan in nij jier. Foar 2013 lizze de plannen klear. Plannen foar aktiviteiten foar ús gasten. Mar ek plannen foar de fierdere ferbouwing fan de tsjerke fan Jorwert en foar it sykjen nei in eigen gebou. Wy hawwe der in ferskriklik soad sin oan om fierder te tinken en te bouwen oan Nijkleaster: stilte, besinning, ferbining. Mar foardat wy begjinne mei in nij jier wolle wy jimme as frijwilligers, freonen en stipers betankje! Sûnder jimme stipe yn de foarm fan tiid, wurk, meitinken, oanmoediging, jild en gebeden kinne wy neat. Tige, tige betanke dêrfoar!

Nijkleaster

Eerste Nijkleaster-dei in Jorwert over ‘Kuierje mei God’

Om met God te wandelen moet je rustig gaan lopen. Dat leerde een Chinese kerkleider die jarenlang in eenzame opsluiting doorbracht. Die uitspraak vond weerklank bij ds. Tytsje Hibma uit Winsum. Zij zal tijdens de eerste Nijkleaster-dei op 15 december in Jorwert de aanwezigen deelgenoot maken van haar ervaringen bij het pelgrimeren over de oude Friese Slachtedijk.

Nijkleaster heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe stijl’ te zijn waar mensen uit een veelheid aan tradities terecht kunnen voor rust, inspiratie en gemeenschap. Dit alles onder de woorden stilte, besinning en ferbining. Nijkleaster is een missionair project dat wordt ondersteund door de Protestantse Kerk.

Voorlopig en als start biedt Nijkleaster activiteiten aan van een dagdeel of een dag. In de toekomst hoopt de stichting gasten te kunnen begroeten die voor korte of langere tijd kunnen blijven om te worden geïnspireerd, op adem te komen, te pelgrimeren en te recreëren.

Nijkleaster is op 28 oktober dit jaar onder overweldigende belangstelling geopend. Sinds die tijd wordt er iedere woensdagochtend gewandeld in de omgeving van Jorwert. Op zaterdag 15 december vindt de eerste Nijkleaster-dei plaats onder leiding van ds. Tytsje Hibma, predikant van de Anna Tsjerke in Winsum (Fr.).

Ds. Hibma: ,,Stilte, wandelen en het zoeken van de ontmoeting met God zijn kernwoorden op de geestelijke weg, die we op deze Nijkleaster-dei in theorie en praktijk zullen proeven. Ze tekenen de weg van een mens naar binnen en naar buiten, tot jezelf komen en tevoorschijn komen, geroepen worden en gehoor geven.’’

U kunt zich hier aanmelden voor de eerste Kleaster-dei.

Verslag van een Kleaster Kuier

Creatief theologe Monica M. Schwarz wandelde mee met een Kleaster Kuier. Het raakte haar diep. Op haar eigen blog schreef ze een mooi verslag. Haar relaas begint zo:

Nijkleaster: God in Jorwerd

Als je erover nadenkt, is het heel vreemd: we zijn hier allemaal naar toe gekomen om samen te zwijgen. We lopen in stilte achter elkaar aan door het vlakke Friese land. Je hoort de vogels, voelt de ijzige wind en rondom aan de horizon zie je de kerktorens boven de huizen uitsteken. De kale bomen vormen prachtige donkere silhouetten tegen de lichte lucht. Onderweg zingen we een lied, luisteren we naar een tekst en krijgen we een vraag mee om over na te denken. We komen uit allerlei streken van het land, we zijn heel verschillend, deels kerkelijk opgevoed en kerkelijk actief, deels ook helemaal niet. Maar allemaal lopen we in stilte onder deze hoge wijde hemel met niets dan het geluid van de wind, de vogels en het wuivende riet langs de sloot.

Lees verder

Wilt u zich aanmelden voor de Kleaster Kuier of een andere activiteit? Klik dan hier.

Ook journaliste Berber Bijma wandelde mee, voor het blad Woord & Dienst. Zij schreef voor dit magazine een verslag. U kunt het verslag hier lezen.

Jorwert voorbij transitie – verslag vrijwilligersdag

Stichting Nijkleaster hield zaterdag 17 november een vrijwilligersdag in Jorwert. Bestuurslid Wiep Koehoorn was daarbij aanwezig, en maakte het volgende verslag:

Nijkleaster voorbij transitie

Iepenje my foar Jo goedens, en reitsje my oan < God > Take me as I am

Nij Frysk Kleaster 
Op 28 oktober 2012 is de officiële openingshandeling en formele start gevierd van Nijkleaster, het nieuwe protestantse klooster in oprichting, gevestigd in het stille midden van onze provincie Fryslân, in Jorwert. Onze Stifting Nijkleaster werkt bij de oprichting en inrichting van dit nieuwe Friese klooster nauw samen met de kerkelijke gemeente Westerwert en met de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die Nijkleaster heeft aangewezen als één van de Nederlandse pioniersplekken van de Protestantse Kerk.

Dienen
Eerder vanmiddag zijn alle toekomstige en huidige vrijwilligers bijeengekomen in de Voorkerk van de oude dorpskerk van Jorwert. Daar was de gelegenheid om kennis met elkaar te maken en om gezamenlijk ideeën uit te wisselen voor het eerste bestaansjaar van Nijkleaster. Met elkaar hebben de vrijwilligers het hele jaarprogramma doorgenomen en tot verrassing en grote tevredenheid wordt aan het eind van deze vrijwilligersbijeenkomst geconstateerd dat de bezetting voor het komende seizoen, inclusief het Pinksterweekend van 2013, geheel is ingevuld.
Dan is het tijd voor een nieuwe ontmoeting.

Ontmoeten
Even na 16.00 uur arriveren namelijk allen die op bestuurlijk nivo zijn betrokken bij Nijkleaster. Als nieuw bestuur komen we hier vanmiddag bijeen, samen met de oprichtingsbestuurders, met de leden van het Comité van Aanbeveling, met de vertegenwoordigers van de kerkelijke gemeente van Westerwert en met vertegenwoordigers van de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei van de PKN.
Voor beide groepen is er bij binnenkomst eerst gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Daarna gaan beide groepen gezamenlijk naar de kerkzaal van de Jorwerter kerk om samen te vieren.

Vieren 
In de (k)oude dorpskerk komen we bijeen in een sfeer die lijkt op vroegere tijden van middeleeuwse kerken en klooster in Fryslân. Het is koud en het duister valt langzaam in. De Paaskaars die ons is geschonken door de Oud-Katholieke Kerk en de nieuwe stormlamp van Nijkleaster in een nis in de dikke kerkmuur branden, dus de viering kan beginnen, onder leiding van pionierspredikant Hinne Wagenaar.
We zingen in wisselzang ‘Iepenje my foar jo goedens, en reitsje my oan’. Daarna leest de voorganger Psalm 133 en voordat ook uit het Marcus-evangelie wordt gelezen, zingen we de drietalige versies van het Iona-lied ‘Nim my, nim my sa’t ik bin’. Een stille tijd van rust en inkeer volgt, ter bezinning. Daarna volgt het gezongen Taizé-lied ‘Laudate omnes gentes‘ en eindigen we tussen de gebeden en de zegen met de Friese versie van het gezongen ‘Onze Vader’, getiteld: ‘God fan fier en hein ús Heit’.

Transitie 
Na deze viering vertrekken de vrijwilligers en komen allen die bestuurlijk betrokken zijn bij Nijkleaster bijeen in de Voorkerk, de ruimte die speciaal is ingericht door en voor Nijkleaster, als eerste en voorlopige vestigingsplaats van Nijkleaster.
We benoemen dat we nu de transitie doormaken van een beginnende beweging naar een officiële organisatie. Er is al geschoven met functies en structuren. De initiatiefbestuurders gaan nu voor een deel de uitvoering van Nijkleaster ter hand nemen, of starten door in het nieuwe stichtingsbestuur, samen met twee nieuwe stichtingbestuurders, waarvan ik er sinds enkele weken één ben.

Pionierspredikant 
We zullen vandaag vooral aandacht besteden aan het verleden, het heden en de toekomst van Nijkleaster. Dominee Hinne Wagenaar begint met een presentatie over het verleden, waarin hij ons meeneemt in de geschiedenis van Nijkleaster van 1988 tot heden. Iedereen die hier vanmiddag met ons bijeen is, heeft en krijgt een plek in die geschiedenis, in grote lijnen als volgt:

  • 1988 – Het Amerikaanse initiatief van Holden Village, als ontstaansgrond voor het idee van een nieuw Fries klooster;
  • 2005 – Een studiereis naar Iona;
  • 2006 – De brainstormsessie in het Karmelklooster te Drachten;
  • 2009 – Oprichting van Stifting Nijkleaster;
  • 2010 – Een gemeenteavond van Westerwert en Nijkleaster, als start voor een onderzoek om samen verder te gaan;
  • 2010 – De eerste presentatie van Nijkleaster in Jorwert;
  • 2010 – De landelijke PKN komt overleggen over samenwerking tussen PKN, Nijkleaster en Westerwert;
  • 2011 – De eerste vergadering van de Kleasterried, waarin bovenstaande drie partijen participeren;
  • 2011 – Het bedrijfsplan voor Nijkleaster is gereed;
  • 2012 – De officiële start van de pioniersplek Nijkleaster op 28 oktober 2012 in Jorwert.

Bestuur 
Na deze presentatie neemt bestuursvoorzitter Henk Kroes de presentatie over. Hij toont de huidige organisatiestructuur en legt uit hoe de taken, verantwoordelijkeheden en bevoegdheden op dit moment zijn verdeeld. Henk benadert dat het een pioniersplek is, hetgeen voor ons allen betekent dat we voortdurend alert zullen zijn en blijven op het continue doorontwikkelen van een goede structuur, communicatie en doeltreffend samenwerken.
Dan volgt een verrassing. Het bestuur biedt aan het echtpaar Hinne Wagenaar & Sietske Visser een nieuw ontworpen vlag aan, met daarop het wit-groene logo van Nijkleaster. Voortaan kan bij activiteiten dus ook de vlag van Nijkleaster wapperen en vinden die activiteiten letterlijk en figuurlijk plaats onder de vlag van Nijkleaster.
Als we de belangrijkste zaken van de transitie van de oude naar de nieuwe structuur hebben besproken,  gaan we met zijn allen naar het dorpscafé aan de andere zijde van de dorpsstraat, waar we tijdens een eenvoudige maaltijd deze mooie dag afsluiten.

Terugkijken op bijzondere openingsdag

De opening van Nijkleaster op 28 oktober 2012 was in veel opzichten bijzonder. Honderden mensen maakten de start van onze droom met ons mee. Op deze plek willen we in woord en beeld terugkijken op die dag.

De opening is vastgelegd door de fotografen Dio van Maaren en Anne Terpstra. U kunt hun foto’s hier bekijken.

Ds. Liuwe Westra hield ’s morgens een prachtige rede in Hartwerd. Daar werd het kloostervuur overgedragen aan Nijkleaster. U kunt zijn rede hier (yn it Frysk) lezen.

Ds. Hinne Wagenaar hield een bijzondere openingspreek: Effata, ga open!

U kunt de preek hier teruglezen.

Ds. Pieter Versloot, vanuit de Protestantse Kerk nauw betrokken bij Nijkleaster, hield ook een rede. Klik hier om deze te lezen.

Kranten

Het Friesch Dagblad plaatste was bij de opening van Nijkleaster. Journalist Ruurd Walinga woonde de dienst bij, en maakte een mooi verslag.

Radio

Voorzitter Henk Kroes heeft de plannen en ambities van Nijkleaster vanmiddag toegelicht op Radio 1, in het EO-programma ‘Dit is de Dag’. Hij werd geïnterviewd door Tijs van den Brink en Elsbeth Gruteke.Het interview is ook met een webcam opgenomen. U kunt het hier terugkijken:

Televisie:

Het EO-programma ‘Door de wereld’ maakt een mooi verslag van de opening van Nijkleaster op 28 oktober. Presentatrice Marion Lutke maakt de opening de hele dag mee. Ze vond het ,,een feest”, meldt ze op Twitter.

De uitzending is hier terug te kijken:

Get Microsoft SilverlightBekijk de video in andere formaten.

In ‘Het Vermoeden’ was op 28 oktober een uitgebreid interview met ds. Hinne Wagenaar. U kunt het interview hier bekijken:

Get Microsoft SilverlightBekijk de video in andere formaten.