Hinne Wagenaar benoemd tot lid van de Fryske Akademy

Predikant en kloosterling Hinne Wagenaar werd op vrijdag 8 september benoemd tot lid van de Fryske Akademy voor zijn bijdrage aan wetenschap en maatschappij aangaande de Friese taal en kultuur. In zijn dankwoord refereerde hij aan Titus Brandsma en Geart Wumkes die beide aan de wieg hebben gestaan van de oprichting van de Fryske Akademy. Wagenaar was blij dat hij met deze benoeming zijn erkentelijkheid jegens en bewondering voor predikant Wumkes en kloosterling Brandsma kon uiten.

Hier vindt u de tekst van de (Friestalige) laudatio die werd uitgesproken tijdens de jaardag 2023 van de Fryske Akademy.

Nij Akademylid 2023

Hinne Wagenaar

Yn 1580, wy witte it allegear, binne alle âlde en romrofte kleasters yn Fryslân mei de grûn gelyk makke. Dêrmei ûntstie in nije spiritualiteit en in nije foarm fan tsjerkewêzen dêr’t de tiid doe om frege, mar de mienskip rekke ek wat kwyt: in libbensfoarm om jinsels, ferbûn mei it länskip en de mienskip, yn wurkjen en wenjen, yn te bêdzjen yn in ferhaal dat fierder rikt as ús eigen eintsje libben en us eigen eachweid. Dy foarm hat Hinne Wagenaar sûnt syn bewust bestean as teolooch altiten mist.

Nei in studintetiid yn Grins en yn Amearika, folge troch in tiid fan wurkjen mei bûtenlânske studinten yn Nederlân en as dosint oan it Presbyterian Theological Seminary te Kumba, Kamerûn, kaam Hinne Wagenaar werom. Dat wie op in studzjedei op ‘e Fryske Akademy oer it tema: In eigen teology. Dat tema soe bliken dwaan liedend foar him te wêzen: it eigene fan Fryslân en de Fryske identiteit, en dat ferbine mei de wrâld fan tsjerke en leauwen. Hy hat altiten neitocht oer de gearhing tusken taal, mienskip en kultuer, mei in grutte belutsenheid by it Fryske ferhaal en de Fryske minske. Dat uteret him ûnder oaren yn in rige wichtige wittenskiplike publikaasjes oer de Fryske sindingsskiednis en yn it opsetten fan in postakademyske kursus Leauwe yn Fryslân foar foargongers en pastores. Tagelyk stie er kritysk foar dat Fryske ferhaal en dy Fryske minske oer, just om beide fierder te helpen as it giet om it stribjen nei in sinfol bestean as yndividu en as mienskip.

Dat hat him net beheind ta in persoanlike ynset. Yn syn earste Fryske gemeente Wurdum makke hy struktureel romte foar it brûken fan it Frysk yn earetsjinst en gemeentelibben. Yn syn folgjende gemeente, Westerwert, gie hy in stap fierder, mei it plan om yn dy gemeente in plak mei in eigen Fryske spiritualiteit te realisearjen: it pioniersplak Nijkleaster. Dat pioniersplak wie fan it begjin ôf tige suksesfol en hat dit jier laat ta it realisearjen, foar it earst sûnt mear as 400 jier, fan in eigen Frysk kleaster: kleaster Westerhûs. Dat kleaster jout, as alderearste yn ‘e skiednis, alle romte oan ‘e Fryske taal en teologysk omtinken oan it Fryske ferhaal. Dat is net allinnich in sterke stimulans foar de útbou fan it Frysk as folweardige kultuertaal, it is ek in foarm fan wrâldwiid ambassadeurskip fan ‘e Fryske kultuer. Sûnt 2023 hat Nijkleaster in plakje krige yn it rychje fan Taizé, lona en Grandchamp.

Foar syn rol as ambassadeur fan it Fryske ferhaal en in Fryske spiritualiteit, mei each foar minske, skiednis en meartaligens, foar syn rol as ferbiner fan minske, mienskip en kultuer, en foar syn rol as oanjager fan in folweardich brûken fan it Frysk njonken oare talen dy’t hjir brûkt wurde yn it domein fan tsjerke en leauwe, wurdt Hinne Wagenaar hjoed dan ek beneamd ta lid fan ‘e Fryske Akademy.

Ljouwert, 8 septimber 2023

Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm FSA
Direkteur-bestjoerder Fryske Akademy

3 reacties op “Hinne Wagenaar benoemd tot lid van de Fryske Akademy”

 1. Joke van den Akker avatar
  Joke van den Akker

  Van harte gefeliciteerd .

 2. Jelle en Aline avatar
  Jelle en Aline

  Geweldig, Hinne en dat wij in de sfeer en geest daarvan mochten verblijven in Nykleaster.

 3. Jant van der Weg-Laverman avatar
  Jant van der Weg-Laverman

  Wolkom, Hinne, yn de FA-ledenrûnte! Tige fertsjinne!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *