Henk Kroes in De Verwondering

It giet oan! Als deze woorden klinken, staat heel Nederland op z’n kop. Henk Kroes, ijsmeester en oud-voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, weet er alles van. Hij vertelt over zijn worsteling met wie God voor hem is en over het belang van Nijkleaster. Dat is het kerkelijk pioniersproject in Jorwerd waar hij en andere enthousiastelingen nu vijf jaar bezig zijn om vorm te geven aan een kloostergemeenschap. Over een paar jaar wordt begonnen met de bouw, iets waar Kroes zich enorm op kan verheugen. Zijn dierbare tekst is een bewerking van een lied van Paul van Vliet, een tekst die hij achterliet op een steen tijdens een tocht naar Santiago de Compostella. Zondag 17 december (NPO 2, 08.30) KRO-NCRV: Henk Kroes in de Verwondering

Inspiratietekst

Ik hoop op mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen die risico’s nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.

Ik bid om mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water in de wijn.

Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom.
Ik bid om mensen die door blijven douwen:
van doe het maar wel, en kijk maar niet om.

Ik bid om het beste van vandaag, en van morgen,
ik bid om het mooiste waar ik van hou.
Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit,
in vandaag en in morgen, in mij en in jou.

(een bewerking van de tekst van)
Paul van Vliet

Reacties

 1. Kees Kuiphof zegt:

  As it even kin sjoch ik sneintemoannen nei it programma ‘De Verwondering’. Foar my in meditaasjemomint op snein, omt der minsken te gast binnen dy’t spiritueel dreaun binne of de wiisheit fan it libben meidrage. En dan juster Henk Kroes, in man dy’t ik wat út it each ferlern bin omt ik net mear yn Fryslân wenje. In man dy’t sa’t hy fertelde, opgroeid is yn it neakene lânskip mei wetter. Dat is wat him wat him foarme hat. Dêryn werken ik mysels. Ik bin ek opgroeid yn in neaken lânskip, mar dan oan’e foet fan de sédyk. Nei alle omdoarmingen is dat lânskip fan wichtich belang west foar myn sjoch op de wrâld. En tagelyk ek foar de langstme nei eat wat ik net beneame kin. Dat seach ik werom by Henk Kroes. Ik wist ek net dat hy belutsen wie by it projekt Nykleaster. In bysûnder inisjatyf. Bysûnder omdat it ûntstien is yn in befolking wêrfan ik altyd tocht dat spiritualiteit net ticht by harren stie. Ik fiel my hjirmei ferbûn. It gedicht dat Henk Kroes foarlies, hat my djip rekke. Dizze wike hawwe wy met freonen in Krystmiel. Ús gearkomsten hawwe altiten in beskôgjend karakter en by it Krystmiel wurde der ferhaaltjes ferteld.
  Ik sil it it gedicht fan Paul van Vliet foarlêze en fertelle fan de ynspiraasje fan jim projekt.
  In soad sukses en ik bliuw it fan no ôf yn’e gaten hâlden.
  Kees Kuiphof
  Bennekom

  • Hinne Wagenaar zegt:

   Bêste Kees Kuiphof, tige betanke foar de reaksje. Hiel moaie jûn tawinske mei de freonen fan it Krystmiel. Tige de groetnis dwaan. En hâld ús mar goed yn ‘e gaten! Hinne Wagenaar

Laat wat van je horen

*