Fryske Anjer foar Jentsje Popma

(NL-talige tekst onder aan de pagina)

Keunstner Jentsje Popma (99) krijt Fryske Anjer: “Hy makke it ferskil oer generaasjes”

Popma krijt de Fryske Anjer foar syn mearsidigens as byldhouwer, glêsartyst en skilder. Hy wie ek ien fan de inisjatyfnimmers fan de FRIA (Bond van Beeldend Kunstenaars in Friesland) en hy joech syn kennis as dosint oan Academie Minerva ek jierren troch oan oaren.

‘It ferskil makke’

Neffens Brok hat Popma ‘oer generaasjes hinne it ferskil makke.’ De priis dy’t Popma krijt is in spjelde, in oarkonde en 5.000 euro, dat beskikber steld wurdt troch it Prins Bernhard Cultuurfonds, dat him ynset foar culturele inisjativen.De Kunstenaar Jentsje Popma (99) krijgt de Fryske Anjer: “Hij maakt het verschil door de generaties heen”

Popma krijgt de Fryske Anjer voor zijn veelzijdigheid als beeldhouwer, glazenier en schilder. Hij was ook één van de initiatiefnemers van de FRIA (Bond van Beeldend Kunstenaars in Friesland) en hij gaf als docent aan de Academie Minerva zijn kennis jarenlang door aan anderen.

‘Het verschil maken’

Volgens Brok heeft Popma het verschil gemaakt door de generaties heen. De prijs die Popma krijgt is een speldje, een oorkonde en 5.000 euro, die beschikbaar worden gesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds dat zich inzet voor culturele initiatieven.