Compassiefonds, Voorwaarden

Doel

Het Compassiefonds heeft tot doel financieel bij te dragen in de kosten van verblijf op het klooster It Westerhûs en van deelname aan de activiteiten van Nijkleaster, voor die mensen die de kosten niet (geheel) kunnen betalen.

Inkomsten

Het Compassiefonds verkrijgt zijn financiële middelen uit donaties aan de Stifting Nijkleaster die geoormerkt zijn specifiek voor dit fonds.

Aanvragen

Aanvragen betreffen alleen een bijdrage in de kosten voor het verblijf op het klooster It Westerhûs en voor de activiteiten van Nijkleaster.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door het formulier op de website van Nijkleaster volledig in te vullen.

Aanvragen moeten zes weken voor de eerste dag van het verblijf op het klooster It Westerhûs of voor de datum van de activiteit van Nijkleaster zijn ingediend.

Beoordeling

Aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst.

Aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen en worden toegekend als het fonds voldoende middelen tot zijn beschikking heeft.

Aanvragen worden door twee van de drie personen van de Compassiefondscommissie beoordeeld.

Aanvragen die worden toegekend, leiden er toe dat (een deel van) de door de aanvrager te betalen kosten rechtstreeks door het Compassiefonds aan klooster It Westerhûs of aan Stifting Nijkleaster worden voldaan. Nooit heeft de aanvrager recht op het zelf verkrijgen van het geld waarmee de bijdrage betaald wordt.

Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de commissieleden die de aanvraag in behandeling nemen kennen de persoonsgegevens van de aanvrager. Ook bij de verwerking van de boeking zijn die gegevens bekend, na toekenning en betaling.

Als een aanvraag wordt afgewezen, zal dat altijd door de commissie van het Compassiefonds worden gemotiveerd. Er is geen beroep mogelijk tegen een afwijzend besluit. Wel kan de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen voor een andere activiteit van Nijkleaster of een andere datum van verblijf op het klooster It Westerhûs.

Mocht een activiteit van Nijkleaster of de verblijfscapaciteit van It Westerhûs onverhoopt vol zijn geboekt, dan wordt de inschrijving verder niet verwerkt en zal de bijdrage uit het fonds op dat moment niet kunnen worden toegekend.

De aanvrager geeft bij de aanvraag duidelijk aan wat zij/hij wel zelf kan betalen.

Compassiefondscommissie

De commissie voor het Compassiefonds bestaat uit drie personen, alle drie direct betrokken bij It Westerhûs en Nijkleaster. Commissieleden zijn niet ook lid van bestuur of kleasterried.

De commissieleden zullen zelf voor continuïteit zorgen en leden vervangen. Nieuwe leden worden wel eerst aan het dagelijks bestuur van Nijkleaster voorgelegd, ter instemming.

Verantwoording

De commissie van het Compassiefonds legt geanonimiseerd en op hoofdlijnen verantwoording af aan het bestuur van Nijkleaster over de manier waarop en de mate waarin er gebruik is gemaakt van het Compassiefonds.

De commissie legt jaarlijks verantwoording af over de totale som die is toegekend.

Het bestuur van Nijkleaster legt jaarlijks verantwoording af aan de commissie van het Compassiefonds over de verworven inkomsten middels geoormerkte giften.