Het kloostervuur van Oldeclooster naar Nijkleaster

Hardlopers uit Jorwert brengen zondagmiddag het kloostervuur van het oude klooster Oldeclooster (Bloemkamp) in Hartwert naar Nijkleaster in Jorwert. Onderweg doen ze verschillende plekken aan die herinneren aan kloosters in Friesland. Het kloostervuur wordt ’s middags bij de plechtige opening van Nijkleaster de kerk binnengedragen.

De ruim 22 kilometer lange looptocht begint op de locatie van het oude klooster Oldeclooster (Bloemkamp) in Hartwert. Op de plaats van een van de oudste kloosters van Fryslân staat nu een boerderij (het Monnikehuis). In de eeuwenoude boomgaard voor de boerderij wordt op zondagmorgen om 11.00 uur het kloostervuur van Oldeclooster ontstoken.

Voor de plechtige ontsteking van het vuur zijn de bewoners van de Oldecloosterweg uitgenodigd, evenals de inwoners van Hartwert, de gemeenteleden van de protestantse gemeente Burchwert, Hartwert en Hichtum en de RK parochie van Bolsward. Dr. Liuwe Westra, predikant in deze regio, zal een korte rede uitspreken bij het overdragen van het kloostervuur aan vertegenwoordigers van Nijkleaster.

Vervolgens zal een aantal hardlopers (m/v) uit Jorwert het kloostervuur in estafette overbrengen van Oldeclooster in Hartwert naar Nijkleaster in Jorwert. Onderweg gaan ze via de locatie van het middeleeuwse klooster Thabor in Turns, de beeldengroep ‘de nonnen fan Nijkleaster’ in Scharnegoutum en de vroegere locatie van het nonnenklooster Nykleaster, tussen Scharnegoutum en Dearsum in. Het kloostervuur wordt bij de plechtige opening van Nijkleaster om 15.00 uur binnengedragen.

Het kloostervuur wordt ‘vervoerd’ met een stormlamp. Een stormlamp zal bij de activiteiten van Nijkleaster altijd branden. Als herinnering aan de stormachtige tijden in het verleden, maar vooral als symbool voor de stormvrije ruimte die Nijkleaster wil bieden aan mensen die worden overspoeld door de stormen van vandaag de dag.

,,Natuurlijk is de stichting Nijkleaster zich bewust van de enorme afstand die er bestaat tussen het middeleeuwse kloosterleven en de religieuze context van vandaag de dag’’, aldus initiatiefnemer ds. Hinne Wagenaar. ,,We willen met deze rituele handeling de geschiedenis niet claimen of annexeren. Net zoals we ons verbonden voelen met een diversiteit aan vernieuwende projecten in Nederland en ver daarbuiten, voelen we ons verwant met ons verleden. ‘We zijn de eersten niet’. Met het ontsteken van het kloostervuur tonen we ons respect voor onze voorgangers.’’

Publiek is van harte welkom bij het overdragen van het kloostervuur in Hartwert. Belangstellenden kunnen parkeren aan de Oldecloosterweg. Oprijden tot de boerderij ‘Het monnikehuis’ is niet toegestaan. De ondergrond van de boomgaard is drassig; laarzen zijn aan te bevelen.

Programma opening op 28 oktober bekend

Het programma voor de officiële opening van Nijkleaster op 28 oktober is bekend. De officiële uitnodiging aan de gasten is inmiddels verstuurd. Het bestuur van Nijkleaster kijkt bijzonder uit naar de openingsmanifestatie. Hier vindt u de uitnodiging: Uitnodiging Opening Nijkleaster

Voorafgaand aan de officiële opening hebben wij een aantal activiteiten voor u georganiseerd. Wij zouden het geweldig vinden als u hieraan mee zou willen doen. Het programma voor de activiteiten begint om 13.00 uur. U kunt kiezen uit:

1.            Kleasterkuier
Tijdens een meditatieve wandeling van een klein uur  rond Jorwert  ervaren we de stilte en de rust van dit gebied. Misschien ook de verbondenheid met landschap en luchten, met God en mens?

2.            Kleastersang
Onder deskundige leiding worden in de kerk van Jorwert kloosterliederen gezongen. Ook worden een aantal liederen ingestudeerd  met het oog op de afsluitende viering.

3.            Kleastertafel
Voor Nijkleaster is een kloostertafel  gemaakt, waarvoor diverse mensen hout met een verhaal (of ander materiaal) hebben aangeleverd. U wordt  meegenomen in de bijzondere verhalen rondom deze tafel.

Deiprogramma/Dagprogramma:

11.30 oere                  ds. Hinne Wagenaar in Het Vermoeden (Ikon, Ned 2)
13.00 oere                  Begjin aktiviteiten te Jorwert
14.30 oere                  Ynrin foar de iepening (mei kofje en tee)
15.00 oere                  Offisjele Iepening
15.30 oere                  Tsjinst (afsluitende viering)

Bijzondere Kleastertafel Nijkleaster is bijna klaar

De kleastertafel van Nijkleaster is bijna klaar. In de tafel, die in de Voorkerk van Jorwert komt te staan, zijn voorwerpen verwerkt die zijn ingebracht door de verschillende kerkgemeenschappen die meedoen aan het klooster en door de vrienden van Nijkleaster. Het gaat om hout en kralen tot aan schaatsen en zelfs een grafsteen. Meubelmaker en meester-timmerman Hindrik Wester uit Earnewâld verwerkt een deel van het materiaal dat hij heeft gekregen in de nieuwe tafel.

De kleastertafel is een idee van Henk Kroes uit Boazum, voorzitter van de stichting Nijkleaster. In een brief  aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Westerwert in Jorwert, Weidum, Jellum en Bears, de dorpsbewoners van Jorwert en vrienden van Nijkleaster is gevraagd om hout in te leveren. ‘It like ús aardich om foar de mienskipsromte in spesjale mienskipstafel te meitsjen, wêr’t eltsenien in persoanlike bydrage oan jaan koe’, aldus het bestuur.
Wat gezocht werd is ‘hout met een verhaal’. ‘Wy doele hjirby op in planke, kiste, meubelstik, ark (of neam mar op) fan hout mei in (foar jo) besûndere betsjutting en ferhaal. It mei ek wol wat oars wêze sa as in munt, in plaatsje mei in opskrift of bygelyks in medaille.’ Meer dan 40 mensen hebben materiaal ingeleverd met een bijzonder verhaal. Deze verhalen worden in het Nederlands en in het Fries gebundeld en komen bij de tafel ter inzage te liggen.

Bij de officiële presentatie en opening van Nijkleaster op 28 oktober wordt de ‘mienskipstafel’ gepresenteerd. Enkele mensen die materiaal hebben ingeleverd vertellen daarbij hun bijzondere verhaal. Hindrik Wester legt dan ook uit hoe de tafel tot stand is gekomen.

Omrop Fryslân besteedde onlangs aandacht aan de kleastertafel.

Nijkleaster op 28 oktober in ‘Het Vermoeden’

In verband met de opening van Nijkleaster is Hinne Wagenaar deze week geïnterviewd door Annemiek Schrijver  voor Het Vermoeden. De uitzending zal zijn op zondag 28 oktober om 11.30 uur op Ned. 2, precies op de dag van de opening van Nijkleaster in Jorwert.

Meewerken aan een dergelijke programma is bijzonder, vertelt Hinne. ‘Voorafgaand aan de opnames had ik in augustus een research-intake gehad door Het Vermoeden-redacteur Martje van der Heijden. Zowel de intake als de opname zelf heb ik ervaren als een feestje. Goede mensen met passie voor hun werk en met belangstelling voor hun gasten. Het gesprek zelf liep goed maar de kwaliteit is moeilijk te beoordelen wanneer je er zo in opgaat. Op de terugweg naar huis overviel me het gevoel: ‘mijn hemel wat heb ik allemaal wel en niet gezegd?’ Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de redacteuren er een mooie aflevering van maken.’

Nijkleaster in Eén Vandaag

Het televisieprogramma Eén Vandaag heeft aandacht besteed aan de plannen voor Nijkleaster. In een mooie reportage komen verschillende mensen aan het woord die onze plannen uitleggen. Hieronder kunt u de reportage zien.

sitestat